jQuery新闻组图幻灯片相册代码

作者 : 小刺猬 本文共1289个字,预计阅读时间需要4分钟 发布时间: 2020-08-3 共683人阅读

jQuery新闻组图幻灯片相册代码

一款带左右箭头跟缩略图的幻灯片切换特效,jQuery新闻组图幻灯片相册代码。

js代码

<script>
$(document).ready(function(){             
  var index=0;
  var length=$("#img img").length;
  var i=1;
  
  //关键函数:通过控制i ,来显示图片
  function showImg(i){
    $("#img img")
      .eq(i).stop(true,true).fadeIn(800)
      .siblings("img").hide();
     $("#cbtn li")
      .eq(i).addClass("hov")
      .siblings().removeClass("hov");
  }
  
  function slideNext(){
    if(index >= 0 && index < length-1) {
       ++index;
       showImg(index);
    }else{
			if(confirm("已经是最后一张,点击确定重新浏览!")){
				showImg(0);
				index=0;
				aniPx=(length-5)*142+'px'; //所有图片数 - 可见图片数 * 每张的距离 = 最后一张滚动到第一张的距离
				$("#cSlideUl ul").animate({ "left": "+="+aniPx },200);
				i=1;
			}
      return false;
    }
    if(i<0 || i>length-5) {return false;}						 
        $("#cSlideUl ul").animate({ "left": "-=142px" },200)
        i++;
  }
   
  function slideFront(){
    if(index >= 1 ) {
       --index;
       showImg(index);
    }
    if(i<2 || i>length+5) {return false;}
        $("#cSlideUl ul").animate({ "left": "+=142px" },200)
        i--;
  }	
    $("#img img").eq(0).show();
    $("#cbtn li").eq(0).addClass("hov");
    $("#cbtn tt").each(function(e){
      var str=(e+1)+""+length;
      $(this).html(str)
    })
  
    $(".picSildeRight,#next").click(function(){
        slideNext();
      })
    $(".picSildeLeft,#front").click(function(){
        slideFront();
      })
    $("#cbtn li").click(function(){
      index = $("#cbtn li").index(this);
      showImg(index);
    });	
		$("#next,#front").hover(function(){
			$(this).children("a").fadeIn();
		},function(){
			$(this).children("a").fadeOut();
		})
  })	
</script>
VIP免费 永久VIP免费

已有0人支付


刺猬源码 » jQuery新闻组图幻灯片相册代码

刺猬QQ交流群号多少?
363432
刺猬官方有技术支持吗?
有的,但技术支持是有偿服务哦,咨询右下角的在线客服吧!
下载的资源不能使用怎么办?
如果在本站下载的资源不能使用,一经确认可以联系在线客服退款。

发表评论

刺猬源码网,累计帮助1000+用户成功建站,为草根创业提供助力!

立即查看 了解详情